Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентот Јулијан Мицевски

Објавено на: 13 февруари 2024

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 20.2.2024 (вторник), со почеток во 17:00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерски труд на студентот Јулијан Мицевски, запишан на студиската програма по музички науки.

 

Комисија:  Проф. д-р Трена Јорданоска

                   Проф. д-р Викторија Коларовска Гмирја

                   Вонр. проф. д-р Александар Димитријевски