Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Факултет за музичка уметност - Скопје

Испит од втор циклус студии на студентката Елена Карапејовска

Објавено на: 22 март 2024

 

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

На 29.3.2024 (петок), со почеток во 14:00 часот, ќе се одржи одбрана на магистерската програма на студентката Елена Карапејовска, запишана на студиската програма по музичка интепретација– корепетиција.

 

Комисија:  Вонр. проф. м-р Марија Вршкова

                 Вонр. проф. д-р Елена Атанасовска Ивановска

                 Вонр. проф. м-р Сара Пројковска